Какви документи издаваме

Всички документи, които ще получите при успешно завършване на обучение в Център за професионално обучение към „Център за развитие и успех“ ООД Ви осигуряват добра възможност за реализиране на пазара на труда по професията, по която сте придобили професионална квалификация.

Признати са както в България, така и във всички държави в Европейския съюз!

Издават се по образец на Министерството на образованието и науката и са еднакви с тези, които се получават от професионалните гимназии за съответния вид обучение.

Удостоверяване на завършено професионално обучение

Свидетелство за професионална квалификация
Образец 3-54
Издава се за придобиване на степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия и успешно издържан държавен изпит.

Удостоверение за професионално обучение
Образец 3-37
Издава се след успешно завършено модулно обучение за придобиване на квалификация по част от професия или при актуализиране или разширяване на професионална квалификация.

Удостоверяване на валидирани знания, умения и компетентности

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
Образец 3-54В
Издава се, когато чрез процедурата за валидиране установим, че всички знания и умения, които сте получили чрез самообучение, курсове, стаж или чрез професионален опит, отговарят на изискванията за признаване на квалификация по професия.

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия
Образец 3-37В
Издава се, когато чрез процедурата за валидиране установим, че всички знания и умения, които сте получили чрез самообучение, курсове, стаж или чрез професионален опит, отговарят на изискванията за признаване на квалификация по част професия.

Към всички документи – след подадено писмено заявление – можете да получите Europass приложение.

Europass приложението допълва информацията, съдържаща се във вече издадения Ви документ, с което помага Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.