0

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация по част от професията „Социален асистент“, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402

Изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията „Социален асистент“, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402

Read more

0

Подкрепено вземане на решение като модел на социална работа през правата на човека

В настоящото обучение ще бъде представен моделът на Подкрепено вземане на решение, който е базиран на модел на социална работа, основан на правата на човека. Съдържа съвременни теоретични постановки и практическа подготовка, които обясняват необходимостта от възникване, прилагане и развитие на практика на модела на Подкрепено вземане на решение за реализиране на самостоятелно упражняване на права на хората с интелектуални затруднения.

Read more