Общи условия на „Център за развитие и успехООД

Глава първа.

Общи положения

Чл. 1. Тези Общи условия уреждат юридическата рамка на взаимоотношенията между всеки клиент („Потребител“) и „Център за развитие и успех“ ООД, ЕИК 175341646, със седалище и управление в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 161, ет. 7, ап. 18 („Изпълнител“) във връзка с достъпа до интернет страницата razvitieiuspeh.com („Страница“) и подготовката за сключване на индивидуален договор за използването на конкретно изброените по-долу услуги, предоставени от Изпълнителя.

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия са задължителни по отношение на всички Потребители на Страницата, като те се запознават с тяхното съдържание преди да сключат индивидуален договор за използване на описани на Страницата услуги, съгласяват се, приемат и се задължават да спазват Общите условия на Изпълнителя при използване на информацията на Страницата.

(3) След сключване на индивидуален писмен договор между Потребителя и Изпълнителя за използване на описани на Страницата услуги правоотношенията на страните се уреждат единствено в сключения договор, освен ако в него изрично е предвидено друго. Сключваните индивидуални писмени договори между Потребителя и Изпълнителя ще включват приложимите разпоредби на настоящите Общи условия.

Чл. 3. Страницата razvitieiuspeh.com е изключителна собственост на „Център за развитие и успех“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ 161, ет.7,  ЕИК 175341646.

Чл. 4. (1) Страницата дава право на ползване на Потребителя само за лични цели.

(2) Всички авторски права и права върху интелектуалната собственост, свързани с тази Страница – нейните текстове, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, звукови сигнали, музика, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове и/или други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност са законни права на Изпълнителя и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

(3) Възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на елементи от съдържанието на Страницата без предварителното изрично писмено съгласие на „Център за развитие и успех“ ООД е забранено.

Чл. 5. „Център за развитие и успех“ ООД има правото едностранно да променя настоящите Общи условия, без предварително уведомлениe. Потребител с регистрация на Страницата, който не е сключил индивидуален писмен договор с Изпълнителя, е обвързан от промените в настоящите Общи условия от момента на визуализирането им на Страницата и може да се откаже да сключи индивидуален договор.

Чл. 6. Неразделна част от тези Общи условия е Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Чл. 7. След подписване на индивидуален договор с „Център за развитие и успех“ ООД в обикновена писмена форма, Потребителят влиза в договорни отношения с Изпълнителя по повод ползването на избраната от него услуга. Всички условия за ползването на избраната от Потребителя услуга се уговарят в индивидуалния договор с Потребителя. Потребителят и Изпълнителят не установяват договорни отношения преди сключване на индивидуален писмен договор, с изключение на ползването на услугите по реда на чл. 18, ал. 4 и чл. 20, ал. 2 от тези Общи условия.

Чл. 8. С потвърждаването на тези Общи условия в електронна или друга писмена форма Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от Изпълнителя или упълномощени от него лица. В случай че Потребителят не желае да получава известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Изпълнителя, като изпрати имейл на електронна поща office@razvitieiuspeh.com с тема „Отписване“ или като следва инструкциите за отписване от известия.

Глава втора.

Услуги, предоставяни от „Център за развитие и успех“ ООД

Раздел I.

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Чл. 9. (1) „Център за развитие и успех“ ООД е регистрирано в Агенцията по заетостта като лице, което извършва посредническа дейност по наемане на работа, и притежава удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за България № 3432 от 14.11.2022 г., издадено от Министерството на труда и социалната политика.

(2) Посредническите услуги включват следните дейности:

 1. информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
 2. психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 3. насочване към обучение за възрастни;
 4. насочване и подпомагане за започване на работа и по сключване на договор за наемане на работа в Република България.

Чл. 10. Посредническите услуги се отнасят за Потребителите, които предлагат работа („Работодатели“), и за тези, които търсят работа („Кандидати за работа“).

Чл. 11. Услугите, които се отнасят за Работодатели, са:

 1. извършване на подбор на кандидати, организиране на интервюта с тези от тях, които отговарят в максимална степен на посочените изисквания и съдействие при сключване на договори;
 2. срещи и консултации за целия период на работа с наетия кандидат – безплатна за първите три месеца при дългосрочни договори (над 3 месеца);
 3. консултации с професионалисти в случаите, при които работодателите сами извършват/са извършили подбора на кандидати.

Чл. 12. (1) Процедурата по предоставяне на услугата по чл. 11, т. 1 се открива с попълването на съответния Регистрационен формуляр, публикуван на Страницата. Изпълнителят потвърждава получаването на Регистрационния формуляр, като изпраща потвърждение на посочен от Работодателя имейл.

(2) Регистрацията е безплатна.

(3) В срок до 24 часа Изпълнителят се свързва с Работодателя, след което сключва с него Договор за извършване на индивидуален подбор.

(4) Процедурата по индивидуален подбор стартира след заплащане на административна такса в размер, посочен в Договора за индивидуален подбор и съгласно ценовата листа на “Център за развитие и успех” ООД.

(5) В срок до 15 дни от заплащане на административната такса Изпълнителят предлага за интервю до трима кандидати, чиито профили съответстват в най-голяма степен на посочените в регистрационния формуляр изисквания на Работодателя.

(6) В срок до 3 дни след подписване на договор с избрания и нает Кандидат за работа Работодателят заплаща комисиона в размер, посочен в договора и съгласно ценовата листа на “Център за развитие и успех” ООД.

(7) Изпълнителят извършва регулярно проучване на удовлетвореността от работните взаимоотношения на двете страни, като при дългосрочни договори (над 3 месеца) в първите 3 месеца от наемане на Кандидата за работа провежда безплатни консултации.

(8) С случай че Кандидатът за работа прекрати договора или бива освободен от Работодателя поради несправяне със задълженията в срок до 100 дни от назначаването му на работа, Изпълнителят стартира нова процедура по подбор, като Работодателят не заплаща административна такса и комисиона.

(9) Ал. 8 не се прилага в случаите на прекратяване на договора от страна на Кандидата за работа поради неизпълнение на условията, залегнали в договора с Работодателя.

Чл. 13. (1) Услугите по чл. 11, т. 2 и т. 3 се предоставят от Изпълнителя след писмена заявка от страна на Работодателя и сключване на индивидуален договор.

(2) За предоставените консултации Работодателят заплаща такса съобразно уговореното в договора и ценовата листа на “Център за развитие и успех” ООД.

Чл. 14. (1) Услугите, които се отнасят за Кандидати за работа, са:

 1. предоставяне на информация за свободни работни места, консултиране, представяне на кандидатурите им на потенциални работодатели, организиране на интервюта и съдействие при сключване на договори;
 2. психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 3. срещи за проследяване на удовлетвореността от работата след сключване на договор;
 4. насочване към обучения за възрастни.

(2) Услугите по ал. 1 са безплатни за Кандидатите за работа и за наетите на работа чрез „Център за развитие и успех“ ООД.

Чл. 15. (1) Процедурата по предоставяне на услугите, които се отнасят за Кандидати за работа, се открива с попълването на съответния Регистрационен формуляр, публикуван на Страницата. Изпълнителят потвърждава получаването на Регистрационният формуляр, като изпраща потвърждение на посочен от Кандидата за работа имейл.

(2) В срок до 3 дни от изпращане на формуляра кандидатът за работа е длъжен да представи на имейл на Изпълнителя, посочен в потвърждението по чл. 15, ал. 1, още свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

(3) След получаване на всички документи Изпълнителят насрочва дата за интервю с Кандидата за работа, на което сключва с него Договор за посредническа дейност по наемане на работа в Република България и му съставя профил в своята база данни.

(4) Договорът по ал. 3 се регистрира в информационния портал на Агенцията по заетостта, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

(5) С цел извършване на посредническа дейност по наемане на работа Кандидатите за работа, попълнили Регистрационния формуляр на Страницата, доброволно предоставят информация и лични данни на Изпълнителя.

(6) Кандидатът за работа гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация и сключване на договора, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

(7) В случай че Кандидатът за работа е започнал работа без посредничеството на Изпълнителя, той е длъжен да го информира за това в срок до 3 дни от влизането в сила на съответния договор.

(8) Кандидатът е длъжен да се яви на интервю с работодател, организирано от Изпълнителя. В случай че е възпрепятстван да присъства, следва да уведоми за това Изпълнителя не по-късно от 24 часа преди интервюто.

Чл. 16. (1) Тези общи условия не уреждат правоотношенията между Работодателя и Кандидата за работа.

(2) Изпълнителят не е страна по договора между Работодателя и Кандидата за работа.

(3) Изпълнителят не носи отговорност за причинени от Кандидата за работа имуществени и/или неимуществени вреди на Работодателя, както и за причинени от Работодателя на Кандидата за работа имуществени и/или неимуществени вреди.

Раздел II.

ОБУЧЕНИЯ

 Чл. 17. (1) „Център за развитие и успех“ ООД предлага различни видове обучения.

(2) Услугата се предоставя въз основа на Договор за образователни услуги, подписан между Потребителя и Изпълнителя.

Чл. 18. (1) Записването за конкретното обучение се извършва в следните етапи:

 1. попълване на Регистрационен формуляр на Страницата на Изпълнителя или на място в офиса;
 2. подписване на индивидуален договор за образователна услуга;
 3. заплащане на такса, посочена в договора.

(2) Записването се извършва в определените срокове, както и до изчерпване на свободните места.

(3) Договори за лица под 18 години се подписват с участието на родител, съобразно действащото законодателство.

(4) За обучения с хорариум до 16 астрономически часа индивидуалният договор се счита сключен след попълване на Регистрационен формуляр на Страницата на Изпълнителя и заплащането на съответната такса при обявените условия за конкретната услуга. В отношенията си с конкретен потребител Изпълнителят няма право да променя обявените условия на заплатено от Потребителя обучение с хорариум до 16 астрономически часа.

Раздел III.

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

 Чл. 19. (1) „Център за развитие и успех“ ООД предлага консултантски услуги.

(2) Консултантските услуги се предоставят въз основа на Договор за консултантска услуга, подписан между Потребителя и Изпълнителя.

Чл. 20. (1) Изборът на конкретна консултантска услуга се извършва в следните етапи:

 1. попълване на Регистрационен формуляр на Страницата на Изпълнителя или на място в офиса;
 2. подписване на индивидуален договор за консултантска услуга;
 3. заплащане на такса, посочена в договора.

(2) За определени кратки консултации индивидуалният договор се счита сключен след попълване на Регистрационен формуляр на Страницата на Изпълнителя и заплащането на съответната такса при обявените условия за конкретната услуга. В отношенията си с конкретен потребител Изпълнителят няма право да променя обявените условия на заплатена от Потребителя кратка консултация.

Глава трета.

Цени и начин на плащане

Чл. 21. Цените на услугите, предоставяни от Изпълнителя, са посочени в ценовата листа в офиса на Изпълнителя и/или са обявени на Страницата. Индивидуалните договори между Потребителя и Изпълнителя се сключват съгласно ценовите условия към датата на сключване на съответния индивидуален договор.

Чл. 22. Дължимите от Потребителя такси и комисиони, определени с договорите, се  заплащат по банков път, като всички банкови такси, комисиони и други дължими на банката плащания са за сметка на Потребителя.

Чл. 23. При попълване на регистрационните документи Потребителят посочва данните, които са необходими, за да му бъде издадена фактура за стойността на услугата.

Глава Четвърта.

Промени в предлаганите услуги и техните цени

Чл. 24. (1) Изпълнителят си запазва правото едностранно да добавя нови услуги, да изменя съдържанието на съществуващи услуги и/или да ги премахва по всяко време, без предварително уведомление.

(2) Изпълнителят си запазва правото да прави едностранни промени в цените на предоставяните услуги.

(3) Индивидуалните договори между Потребителя и Изпълнителя съдържат клаузи за начина на приемане от Потребителя на промените в предлаганите услуги и/или техните цени.

Глава Пета.

Обработване и защита на данните на потребителите

Чл. 25. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които Изпълнителят изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на Изпълнителя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Изпълнителя, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени, както и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в „Политика за поверителност и защита на личните данни“, публикувана на Страницата.

Глава шеста.

Допълнителни разпоредби

 Чл. 26. Изпълнителят не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на Кандидати за работа и Работодатели вследствие на ползването или невъзможност за ползване на Страницата и/или предлаганите услуги, освен в случай на умисъл или груба небрежност от страна на Изпълнителя.

Чл. 27. Изпълнителят не носи отговорност за качеството и състоянието на мрежови връзки и услуги, за наличността и качеството на връзката към интернет, които могат да бъдат засегнати от действия или бездействия на външни доставчици. Изпълнителят уведомява Потребителя, че са възможни технически прекъсвания или затруднения при използването на Страницата в рамките на обичайната работа в електронна среда.

Чл. 28. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на място в офиса на  Изпълнителя или по електронен път на office@razvitieiuspeh.com. Подадените предложения, жалби и молби се разглеждат в срок до 30 дни от получаването им.

Чл. 29. (1) Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат от страните по взаимно съгласие в дух на добра воля и разбирателство в съответствие с приложимото българско законодателство и правилата на добрите нрави.

(2) При непостигане на съгласие между страните спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.