Политика за поверителност и защита на личните данни

Въведение

Защитата на личните данни е една от основните ценности на съвременните европейски общества. Тази защита е осигурена от правото на Европейския съюз и от националите законодателства на държавите членки. Считано от 25 май 2018 г., защитата на личните данни се разширява и осъвременява в отговор на технологичния прогрес и все по-ускорения обмен на данни. Основание за това е влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни) и измененията в националното ни право, които той налага.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и какви са Вашите права.

Собственик на интернет страницата www.razvitieiuspeh.com е „Център за развитие и успех“ ООД.

Използвайки тази страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Моля да се запознаете с тази Политика за поверителност преди да използвате страницата www.razvitieiuspeh.com и нейните услуги и в случай че имате въпроси, можете да се свържете с нас на office@razvitieiuspeh.com.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, Вие не следва да използвате страницата www.razvitieiuspeh.com, както и нашите услуги.

 1. За нас

Ние сме „Център за развитие и успех“ ООД със седалище и адрес на управление на бул. „Цар Борис III“ № 161, ап. 18;  тел.: 0884 10 14 15, електронна поща: office@razvitieiuspeh.com („ние“, „администратор“).

Вписани сме в следните публични регистри и списъци:

 • Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България – ЕИК 175341646;

Списък на регистрираните фирми за извършване на посредническа дейност в Република България – удостоверение № 3432 от 14.11.2022 г.

Предоставяме услуги, продукти или обща информация, свързани с предмета ни на дейност.

 1. Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни на Република България
 2. Адрес: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон: 02 915 3 518
 4. Електронна поща:kzld@cpdp.bg
 5. Интернет страница:https://www.cpdp.bg/
 1. Принципи, които спазваме при обработването на лични данни 

За нас от „Център за развитие и успех“ ООД правото Ви на личен живот и защитата на Вашите лични данни са от първостепенно значение. Затова искаме да се чувствате сигурни, че когато комуникирате с нас, Вашите лични данни са в добри ръце.

Ние защитаваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и политиките ни за поверителност на данните. 

Обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения, е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

 1. Защо имаме нужда от Вашите данни?

Имаме нужда да знаем Вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт, за целите на възникнал договор между нас и Вас във връзка с предоставянето им, както и за информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме своите задължения. Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели. 

 1. Как се използва Вашата информация?

Можем да използваме Вашата информация, за да:

 • предоставяме услугите, които сте заявили, включително да обработваме заявките Ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас и Вас;
 • предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили;
 • отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;
 • използваме ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
 • търсим Вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения;
 • правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • осигурим запазване на Вашите интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни;
 • Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.
 1. Законосъобразност на обработването

Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

 1. a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 1. Какви данни събираме за Вас?

Всички данни, събирани от „Център за развитие и успех“ ООД се определят като лични, чувствителни или и двете. Определенията за „лични данни“ и „чувствителни данни“ са тези, които са публикувани в Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), а именно:

 • „лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално, чрез идентификaтор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „чувствителни данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуални живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Вие като потребители сте отговорни за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

 1. „Център за развитие и успех“ ООД обработва личните данни на следните категории физически лица:
 • лица, които предлагат работа, а в случай че е необходимо – на техни роднини/близки/придружители;
 • лица, които търсят работа;
 • персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, стажанти;
 • кандидати за обучение и курсисти;
 • контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители/представители. 
 1. Възможни категории лични данни, които „Център за развитие и успех“ ООД обработва:

В зависимост от отношението, в което се намирате с дружеството (лице, което предлага работа; лице, което търси работа; служител, кандидат за обучение, курсист и др.), е възможно да събираме и обработваме следните лични данни: име, презиме, фамилия, ЕГН, данни по лична карта, данни за здравословно състояние, телефонен номер за контакт, електронен адрес, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, семейно положение, националност, трудова и осигурителна информация, снимки и др.

 1. Личните данни, които се отнасят до здравословното състояние, се обработват на едно или повече от следните правни основания в зависимост от отношението, в което Вие като субект на данните се намирате с нас като администратор:
 • чл. 9, пар. 2, б. з) от Регламент (ЕС) 2016/679– обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
 • чл. 9, пар. 2, б. в) от Регламент (ЕС) 2016/679– обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • чл. 9, пар. 2, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679– обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, дотолкова, доколкото това е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, или съгласно колективна договореност в съответствие с правото на държава членка, в което се предвиждат подходящи гаранции за основните права и интересите на субекта на данните. 
 1. Възможни получатели на личните Ви данни – при строго спазване на Общия регламент относно защитата на данните – са:
 • компетентни публични органи в изпълнение на нормативни изисквания;
 • подизпълнители, осигуряващи информационно поддържане и сигурност на софтуерните системи на дружеството;
 • служители на дружеството;
 • представители и партньори, които се нуждаят от тях за изпълнение на законови задължения и/или за изпълнение на договорни задължения (например: предоставяне на дадена услуга по договор) – счетоводители, професионални консултанти, включително адвокати (за целите на финансово-счетоводно и административно обслужване на дейността ни), пощенски оператори и куриерски служби, маркетингови услуги (за целите на предоставяне на по-надеждна и качествена работа на Интернет страницата и по-сигурна обработка на данните).
 1. Колко дълго пазим Вашите данни:
 • съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа личните данни, съдържащи се в договори и документи, свързани с посредническа дейност, се съхраняват за срок от 5 години;
 • личните данни, свързани със здравословното състояние, ще бъдат съхранявани за нормативно определените срокове за съхранение на медицинска документация;
 • личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в нормативно определените срокове съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството;
 • личните данни на служителите се съхраняват съгласно изискванията на действащото трудово и социално законодателство;

Посочените по-горе данни могат да бъдат обработвани извън посочените срокове, в случай че е налице висяща съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура по установяване, упражняване и защита на правни претенции.

Извън случаите по-горе и когато липсва нормативно определен срок за съхранение, личните данни ще бъдат съхранявани за периода, необходим за установяване, упражняване и защита на правни претенции, включително по съдебен ред.

 1. „Бисквитки“ и социални мрежи

Както много други уеб сайтове, така и нашият използва „бисквитки“. Това ни помага да Ви осигурим приятно разглеждане на нашата страница, а също така ни позволява да я подобряваме. Обработването се основава на Вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на Вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас „бисквитки“, за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за бисквитките („cookies”).

Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, Instagram, LinkedIn или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за Вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, както и да активират „бисквитка“, за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.

 1. Сигурност на личните данни

„Център за развитие и успех“ ООД след преценка на рисковете за правата и свободите на физическите лица, чиито данни обработва, е въвело всички подходящи технически и организационни мерки, които да гарантират защита на личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

Уебсайтът razvitieiuspeh.com ползва протокол за защитена комуникация SSL сертификат. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

 1. Вашите права:

– право на достъп до личните Ви данни;
– право на коригиране на неточни или допълване на непълни лични данни;
– право на изтриване на лични данни – при определени обстоятелства (например: съответните лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглили сте съгласието си за обработване на определени Ваши лични данни, за чието обработване няма друго правно основание) можете да поискате Вашите лични данни, които обработваме, да бъдат изтрити от нашата база данни. В случай че обработването на личните данни е необходимо за спазване на определено законово задължение или за установяване, упражняване или защита на правни претенции, ние можем да откажем изтриването на такива Ваши лични данни;
– право на ограничаване на обработването при наличие на условията, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;
– право на преносимост на лични данни, които засягат субекта на данните и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, в случаите, когато: a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – имате право да не сте обект на решение, което се основава само на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, като също така имате всички права, които произтичат за Вас, в случай че сте обект на правните последици от такова обработване.

В някои случаи ще обработваме Вашите лични данни само с Ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното Ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време на office@razvitieiuspeh.com. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му.

В случай че по Ваше искане изтрием личните Ви данни от нашата база данни, ние ще съхраняваме само информацията, която може да е необходима за защита на нашите легитимни интереси или за публични органи.

Имате право да поискате да Ви информираме относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ние можем да откажем да предоставим тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да бъдат спазени нормативни изисквания, и непредоставянето им би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугите ни поради правна или фактическа невъзможност да ги изпълним без обработването на определени данни.

 1. Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни?

В предвидените от закона случаи Вие имате право да:

 • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на office@razvitieiuspeh.com.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни, посочен в т. 2.

Запазваме правото си да променяме Политиката за поверителност по своя преценка, както и когато намерим за добре.